Adana Hava Durumu
Arama Yap
Facebook Youtube Twitter RSS
Sosyal Medya Resmi Hesapları Fotoğraf Kampanyası Sinekle Mücadele Otobüs Saatleri Etkinlik Takvimi Aykome Hizmetleri Toplu Sms Hizmeti
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
BİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon 322 455 37 53
Fax 322 455 37 58
E-Posta
MİSYON

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen imkan ve yetkileri planlı, programlı, etkin ve adil bir şekilde tamamen halkımızın yararına kullanarak en iyi hizmeti sunmak. Kentimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak yaşanabilir dünya kenti olmasını sağlamak, hizmetleri mükemmellik yaklaşımı ve tüm paydaşlarımızın müşterek ihtiyaçlarını örnek bir belediyecilik anlayışıyla karşılamak.


 
VİZYON

Kentimizin tarihi ve kültürel mirası ve çağdaş çalışmaları ile sürdürülebilir gelişmişlik düzeyinde yaşam kalitesi yüksek, ulusal ve uluslararası alanda örnek bir şehir yapmak.


 
İLKE VE DEĞERLER

Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak

Kamu haklarını korumada cesur ve kararlı olmak

Kamu kaynaklarının yerinde kullanılması 

Halkın desteğini alan projelere öncelik vermek

Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık

Hizmette kalite ve kalıcılık

Vatandaş – belediye işbirliği ile katılımcılık

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon


 
STRATEJİK AMAÇ

Tarihi doku ve çevreye saygılı, sosyal donatı alanlarının her kentli için rahat

erişilebildiği, kentsel tasarım ve jeolojik yapıya uygun yerleşim planlamaları yapmak.


 
HEDEFLERİMİZ

Ortak vizyon oluşturulması ve paylaşılması, ekip ruhunun yerleştirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalışmalarda yüksek performansa ulaşılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumuzu daha etkin ve verimli hizmet sunacak bir yapıya kavuşturmak.

 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdürlüğün Görevi:

Kanunların belediyeye verdikleri yetki çerçevesinde ve mevzuat hükümlerine bağlı olarak şehrin özelliklerine uygun olarak gerekli yönetmelik tekliflerini hazırlamak, meclise sunmak.

Planlamaya yönelik işlerin araştırma, inceleme ve onaylanmasına ilişkin görevlerin müdürlüğü bünyesinde yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak. 

Adana kenti ve yetkili makamlardan onay almak suretiyle metropoliten alanda üst ölçekli çevre düzeni planlarını yapmak ve yaptırmak.

Plan yapım sürecinde; Halihazır haritalar temin etmek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak. Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin etmek. Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek ve fotoğraf çekimi ile ekoloji tespiti yapmak-yaptırmak. 

Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylanmak üzere meclise sunmak, kontrol-onay-dağıtım işlemlerini yürütmek.

Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak.

Nazım İmar Planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını yapmak veya yaptırmak.

İlçe belediye meclislerince imar planları veya değişiklikleri konusunda alınmış kararları Büyükşehir Belediye meclisine sunmak üzere incelemek ve gerekli işlemleri hazırlamak.

Vatandaşlardan gelen değişiklik tekliflerini inceleyerek gerektiğinde nazım plan değişikliği veya revizyonu hazırlayarak belediye meclisine sunmak,

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmış imar planları, nazım plan onay veya değişiklik kararlarının gerekli işlemlerini tamamlayarak ilçe belediyesine ve ilgili kurumlara yollamak.

2863 sayılı kanun kapsamındaki alanlarda imar planı ve değişikliklerinde belediye ile ilgili işlemleri tanzim etmek, kurula iletmek, gelen sonucu belediyenin ilgili birimlerine aktarmak.

Sit bölgelerinde koruma planlarının yapım genel ilkelerini belirlemek uygulama stratejileri geliştirmek ilçe belediyesi ile yapılacak bir protokol gereği koruma planlarının yapılması, yaptırılmasını temin etmek,

Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması konusunda planlama çalışmaları yapmak.

Büyükşehir belediye sınırları içinde, toplu konut alanı yapılacak alanlar araştırmak.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri geliştirmek.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapılacak alanları belirlemek amacıyla plan çalışmaları yapmak.

Özel planlama alanları ile ilgili çalışmaların hazırlanması ve onaylanması sürecini kontrol etmek.

Birimde yapılan işler ile ilgili yasal mevzuatın bilinmesini sağlamak.

Büyükşehir Belediyesinin bağlı olduğu uluslararası birliklerle ilgili ortak çalışmalarda planlama kapsamına giren ve ilişkisi bulunan konuları takip etmek, çalışmalarda bulunmak.

Sayısal İmar Planlarının Belediye´nin ilgili birimlerinin kullanımına yönelik olarak günceliğini sağlamak,

Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dökümanların tasnif ve depolanmasını, bu dökümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesi sağlamak,

İlgili tarafından yapılan ulaşım Planlaması çalışmalarına Nazım İmar Planı karar doğrultusunda görüş bildirmek. 

Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ile planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.

Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak

Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak, 

Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı olaylarda insiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek.


Müdürlüğün Sorumluluğu

            Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Daire Başkanına karşı sorumludur. 


 
YAPILAN VE YAPILACAK PROJELER

DEVAM EDEN İŞLER

 1. YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRME SAHASI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
  • ALAN: 3400 HEKTAR
 2. YÜREĞİR İLÇESİ D-400 GÜNEYİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
  • ALAN: 6000 HEKTAR
 3. SEYHAN İLÇESİ D-400 GÜNEYİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
  • ALAN: 7000 HEKTAR
 4. KABASAKAL BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
  • ALAN: 570 HEKTAR
 5. TEPEBAĞ BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI
  • ALAN: 80 HEKTAR

YAPILAN İŞLER

 1. SEYHAN ÇUKUROVA D-400 KUZEYİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
  • ALAN : (10000 HEKTAR)
 2. YÜREĞİR SARIÇAM D-400 KUZEYİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
  • ALAN : (14000 HEKTAR)
 3. KARAİSALI 1/5000 NAZIM İMAR PLANI 
  1. ALAN : 700 HEKTAR
 4. 1/25000 NAZIM İMAR PLANI
  • ALAN : 265000 HEKTAR)
 5. 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI
  • ALAN : 80 HEKTAR 
MEVZUAT

3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler ve Tüzükler.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

 

Adı : Devrim
Soyadı : KESKİN
Görevi: İmar Planlama Şb. Md. V.

Özgeçmişini Görüntüle